KLACHTENREGLEMENT van LIFEMEDIATION.NL


Onderdeel van Lifeplanning BV.

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:LIFEMEDIATION.NL (website van Lifeplanning BV (kvk nr 02090362), hierna te noemen LIFEMEDIATION.NLKlacht en klager: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van een klager over een gedraging, handeling of nalaten door een medewerker waaronder ook ingehuurde docenten van LIFEMEDIATION.NL en studiemateriaal van LIFEMEDIATION.NL

Vertrouwelijkheid

Ingediende klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Indiening klacht en bevestiging

De klager dient de klacht schriftelijk in bij de kwaliteitsmanager van LIFEMEDIATION.NL, te bereiken via het klachtenformulier. (klik hier)De klacht bevat tenminste de naam, e-mailadres en telefoonnummer van de klager en een nauwkeurige omschrijving van de klacht.LIFEMEDIATION.NL bevestigt de ontvangst van de klacht onmiddellijk na indienen via e-mail. Binnen drie werkdagen volgt een reactie per email. Hierin zal ook worden aangegeven op welke wijze en op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.De kwaliteitsmanager van LIFEMEDIATION.NL legt de klacht neer bij onze onafhankelijke klachtenfunctionarissen, zijnde mr. Judith Bos, Register Mediator en de heer Tjebbe Hepkema, Register Mediator.De klager wordt in kennis gesteld van de klachtenfunctionaris met de vraag of deze bij de klager bekend is en of de klager akkoord is met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is bevoegd om partijen uit te nodigen voor mediation. Partijen maken binnen vijf dagen na de mediationafspraak bekend of zij hier gebruik van willen maken.De klachtenfunctionaris neemt (telefonisch) contact op met de klager.

Wijze van afhandeling, registratie en onpartijdigheid

De behandeling van de klacht geschiedt door de onafhankelijke klachtenfunctionaris en rapporteert zowel aan de kwaliteitsmanager van LIFEMEDIATION.NL als aan de klager.Klachten over gebeurtenissen/voorvallen die langer dan een jaar voor indiening van de klacht hebben plaatsgevonden, worden niet in behandeling genomen. MediationIngeval van geschillen, betrekking hebbende op de klager en LIFEMEDIATION.NL, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam).Zolang de mediation loopt, wordt de termijn voor het nemen van een beslissing-/afhandelingsvoorstel evenredig opgeschort.Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Vrijwilligheid van deelname aan de mediation bepaalt dat partijen daarna vrij zijn de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door een bindende uitspraak van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.Indien mediation geen uitkomst biedtDe klager zal binnen een termijn van 4 weken een beslissing-/afhandelingsvoorstel van LIFEMEDIATION.NL ontvangen. Als onverhoopt de behandelingstermijn van de klacht langer dan deze 4 weken in beslag zal gaan nemen, wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld. Hierbij wordt een nieuwe termijn van afhandeling vermeld (ten hoogste één maand). Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend.Het voorgaande in acht nemende, beslist LIFEMEDIATION.NL binnen 9 weken inzake de klacht.De klachtenfunctionaris heeft de plicht om aan de klager en aan LIFEMEDIATION.NL de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de daarmee in verband staande conclusie gemotiveerd schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst, welke door de klager en LIFEMEDIATION.NL wordt ondertekend. De eventuele gevolgen van de conclusies/uitspraak zullen door LIFEMEDIATION.NL zo snel mogelijk worden afgehandeld door de kwaliteitsmanager.De klager heeft na schriftelijk ontvangst van de bevindingen van de klachtenfunctionaris vier weken om op de bevindingen te reageren.Nadat de klachtenfunctionaris de gehele procedure heeft doorlopen en uiteindelijk een beslissing neemt, is die beslissing voor zowel klager als LIFEMEDIATION.NL BINDEND.LIFEMEDIATION.NL draagt zorg voor de registratie van alle communicatie rondom de klacht en de afhandeling daarvan. De stukken worden gedocumenteerd in een klachtendossier, welke tot zeven jaar na ontvangst van de klacht bewaard zullen blijven.LIFEMEDIATION.NL is een onderdeel van Lifeplanning.BV (kvk nr 02090362)
Tablet

Vraag onze GRATIS studiegids aan

Lifemediation.nl
Scroll naar boven

Schrijf je in en

Ontvang de laatste informatie over Mastereclasses
en PE punten

Aanvragen Studiegids

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Call Now Button