Lifemediation.nl onderdeel van Lifeplanning BV

 1. Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op LIFEMEDIATION.NL (website van Lifeplanning BV).
 2. Overeenkomsten tussen LIFEMEDIATION.NL en de deelnemer of diens organisatie worden beheerst door het Nederlands Recht.
 1. Inschrijving, toelating en deelname
 1. De inschrijving voor een training of opleiding van LIFEMEDIATION.NL vindt plaats door middel van de website LIFEMEDIATION.nl, een op LIFEMEDIATION.nl genoemde verwijzing of een inschrijfformulier.
 2. Na beoordeling van de inschrijving op basis van eventuele toelatingsvoorwaarden zoals omschreven in de toelichting van de training/opleiding ontvangt u een bevestiging per email.
 3. Na ontvangst van de inschrijving heeft de deelnemer een bedenktermijn van 14 dagen. De deelnemer heeft het recht deze aanmelding binnen 14 dagen na inschrijving te annuleren en te vragen om volledige restitutie. Dit geldt tevens voor deelnemers wiens werkgever de deelnamekosten betalen. Indien werkgever of bedrijf de inschrijving doet, geldt geen bedenktijd en geen restitutieregeling.
 4. Bij overintekening dan wel annulering van de opleiding/training wordt door LIFEMEDIATION.NL een (wacht)lijst aangelegd. LIFEMEDIATION.NL zal zich inspannen om een gelijkwaardig alternatief voor de opleiding/training aan te bieden. Hierover zal de deelnemer tijdig worden geïnformeerd.
 5. LIFEMEDIATION.NL behoudt zich het recht voor om opleidingen/trainingen bij onvoldoende deelname te annuleren, dan wel startdata op te schorten, dan wel de locatie te wijzigen.
 6. LIFEMEDIATION.NL behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren.
 7. Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen de algemene voorwaarden en privacy statement van LIFEMEDIATION.NL te hebben gelezen en te accepteren.
 8. Voor vragen van administratieve of financiële aard kan men zich wenden tot de administratie, te bereiken via een e-mail naar info@lifemediation.nl.
 9. Vragen van administratieve en financiële aard worden binnen 3 werkdagen beantwoord per e-mail.
 1. Vrijstellingenbeleid
 1. Vrijstellingen moeten passend zijn in het soort training of opleiding en kunnen schriftelijk of per mail worden aangevraagd en minimaal gelijkwaardige minimaal Hbo-opleiding heeft gevolgd.
 2. Een aanvraag tot vrijstelling(en) kan gedaan worden door een e-mail met relevante bijlagen naar het e-mailadres info@lifemediation.nl te sturen. Een aanvraag tot vrijstelling(en) wordt binnen drie werkdagen door de medewerkers van LIFEMEDIATION.NL beantwoord en in behandeling genomen en zal binnen 14 werkdagen toegekend of afgewezen worden.
 1. Opleiding/training en aansprakelijkheid
 1. LIFEMEDIATION.NL is slechts aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door of ontstaan in verband met het verloop van en/of de inhoud van een opleiding, indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van LIFEMEDIATION.NL.
 2. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het door LIFEMEDIATION.NL verstrekte opleidings-/trainingsmateriaal berusten uitsluitend bij LIFEMEDIATION.NL dan wel die auteurs/uitgevers die recht hebben op het copyright van het opleidings-/trainingsmateriaal (zie ook tekst in het opleidings-/trainingsmateriaal). De door LIFEMEDIATION.NL verstrekte opleidingsmaterialen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de deelnemer. De deelnemer is niet gerechtigd opleidingsmaterialen van LIFEMEDIATION.NL op enige wijze te verveelvoudigen en/of te openbaren, waaronder mede wordt verstaan aan derden af te staan, aan derden in gebruik te geven, te e-mailen of te kopiëren. Per overtreding wordt minimaal € 3.000 als boete aan de betreffende deelnemer opgelegd, plus de mogelijke schade die door Lifemediation wordt geleden.
 3. De deelnemer is verplicht bij inschrijving persoonsgegevens te tonen en, indien daarom wordt verzocht, binnen het kader van het van toepassing zijnde onderwijsprogramma aanvullende legitimatie en documentatie. De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van het bewijs van inschrijving dan wel uitnodiging tot de opleiding bij zich te hebben, samen met een geldig en dit op verzoek van de trainer of een andere medewerker van LIFEMEDIATION.NL te tonen.
 4. LIFEMEDIATION.NL gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische of interne doeleinden dan wel voor informatieverstrekking tijdens en ook na de opleiding/training aan de deelnemer. De deelnemer heeft desgewenst het recht tot inzage van zijn dossier.
 5. Bij fraude/plagiaat tijdens interne examens (afgenomen door LIFEMEDIATION.NL) is LIFEMEDIATION.NL niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet verstrekken van een certificaat en of diploma.
 6. LIFEMEDIATION.NL behoudt zich het recht voor om het opleidings-/trainingsprogramma en/of opleidings-/trainingsinhoud tijdens de opleiding/training te wijzigen dan wel aan te vullen.
 7. LIFEMEDIATION.NL sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden in het aangeboden studiemateriaal.
 8. LIFEMEDIATION.NL werkt samen met ‘partners in business’ waarbij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van opleidingen, inclusief de afgifte van diploma’s en certificaten en het verstrekken van software zelfstandig door anderen uitgevoerd wordt. Deze uitvoerende partij is in principe in eerste instantie aansprakelijk voor de uitvoering van deze opleidingswerkzaamheden die voortvloeien uit de rolverdeling tussen partijen. Op de website van de LIFEMEDIATION.NL is de rolverdeling weergegeven.
 1. Diplomering of certificering
 1. LIFEMEDIATION.NL zal conform de opleiding/training een certificaat dan wel een diploma uitreiken als de deelnemer aan de gestelde eisen voldoet.
 2. Het diploma wordt eenmalig verstrekt.
 3. Voor opleidings-/trainingseisen waarvoor geen diploma wordt verstrekt zal ingeval van permanente educatie (PE) LIFEMEDIATION.NL de permanente punten registratie regelen voor de deelnemer.
 1. Vertrouwelijkheid
 1. LIFEMEDIATION.NL conformeert zich aan de Nederlandse privacywetgeving. LIFEMEDIATION.NL, haar medewerkers, partners en docenten zijn gehouden aan de regels die de Nederlandse privacywetgeving inzake vertrouwelijkheid voorschrijft en zal rekening houden met de wetgeving (AVG) ingaande 25 mei 2018.
 2. De docenten en medewerkers van LIFEMEDIATION.NL zijn op de hoogte van de vertrouwelijkheid en hechten veel waarde aan geheimhouding als het gaat om informatie van en over deelnemers aan de trainingen en opleidingen. Dit wordt in de opleidingen en trainingen afgestemd met de deelnemers en dit wordt ook van de deelnemers verwacht.
 1. Klachtenprocedure
 1. Klachten met betrekking tot opleiding, training, studiedag of workshop kunnen door de deelnemer schriftelijk worden ingediend via de klachtenregeling op de website van LIFEMEDIATION.NL
 2. Klachten worden afgehandeld volgens de “Klachtenregeling LIFEMEDIATION.NL”.
 1. Betalings- en leveringsvoorwaarden
 1. Onder de trainings-/opleidingsprijs wordt de prijs van de opleiding/training verstaan waarbij het opleidings-/trainingsmateriaal is inbegrepen (inclusief verplichte literatuur) en locatiekosten (koffie/thee/water).
 2. Na goedkeurig van de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur die de deelnemer binnen 14 dagen na ontvangst dan wel uiterlijk binnen vier weken voor de aanvang van de opleiding/training voldoet. Als de aanmelding kort voor de aanvang van de opleiding/training plaatsvindt, is een korte betalingstermijn van maximaal 5 werkdagen van toepassing. Eventuele vertragingsrente bij te late betaling kan door LIFEMEDIATION.NL conform art. 6:119a BW in rekening gebracht.
 3. LIFEMEDIATION.NL voorziet in een mogelijkheid voor een betalingsregeling in vier termijnen. Hiervoor wordt €100,- administratiekosten en rente extra gerekend. Het te betalen bedrag inclusief administratiekosten en rente wordt in vier gelijke delen verdeeld. Voor aanvang van de opleiding of training wordt er minimaal één termijn betaald en het laatste termijn uiterlijk 3 dagen voor afloop van de opleiding, op rekeningnummer NL28 TRIO 0320 3971 30 ten name van Lifeplanning BV te Eindhoven.
 4. Betaling van de factuur (of eerste termijn) dient, tenzij door LIFEMEDIATION.NL anders bepaald, conform de algemene voorwaarden uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding te hebben plaatsgevonden. Indien de aanmelding zich binnen vier weken voor aanvang van de training/opleiding bevindt, zal de factuur/eerste termijn per omgaande plaatsvinden.
 5. Officiële examens/toetsen die afgenomen worden door MfN, INTOP of een andere instantie zijn niet inbegrepen.
 6. LIFEMEDIATION.NL behoudt zich het recht voor om geen opleidings-/trainingsmateriaal en/of licenties voor de leeromgeving te verstrekken als de factuur nog niet is voldaan.
 7. Bij omboeken door een deelnemer naar een andere plaats, mits beschikbaar, in een andere opleiding/training wordt € 300,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 8. Kosteloze annulering van een training of opleiding is mogelijk tot twee weken voor aanvang. In dat geval zal binnen 4 weken terugbetaling plaatsvinden (zie art. 8.12). Bij niet tijdige annulering is het volledige bedrag van de training of opleiding onherroepelijk verschuldigd.
 9. Het opleidingsinstituut LIFEMEDIATION.NL is CRKBO geregistreerd en kan vrijgesteld van BTW factureren. De trainings-/opleidingsprijs is inclusief BTW tenzij anders vermeld, dan wel anders overeengekomen.
 10. De deelnemer mag zich laten vervangen door een andere deelnemer, van dezelfde onderneming, voor aanvang van de opleiding/training en is hiervoor € 300,00 administratiekosten aan LIFEMEDIATION.NL verschuldigd. De vervanger zal dan eerst de verschuldigde opleidingskosten betaald moeten hebben, voordat er sprake kan zijn van restitutie zoals eerder is beschreven.
 11. Ingeval de opleiding/training aantoonbare voorbereiding (maken van een casus, opdracht, toets e.d.) vereist van deelnemers, moet ook de vervanger (zie ook art. 3.7) zich conformeren aan deze eis van toelating tot de opleiding/training.
 12. Terugbetalingen worden binnen vier weken na goedkeuring van het terugbetalingsverzoek of een besluit tot terugbetalen aan de kant van LIFEMEDIATION.NL gedaan.
 13. Overmacht – Geen van de partijen is aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze overeenkomst (met uitzondering van de betalingsverplichtingen) die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.
 14. Bij het niet tijdig voldoen van de factuur is LIFEMEDIATION.NL gerechtigd tot het weigeren van de deelnemer bij aanvang van de training/opleiding.
 1. Wijziging Algemene Voorwaarden en informatie
  LIFEMEDIATION.NL
 1. LIFEMEDIATION.NL heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. De gewijzigde voorwaarden gelden voor overeenkomsten gesloten nadat deze op de website van LIFEMEDIATION.NL zijn gepubliceerd.
 3. De geldigheid van de wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten wanneer die na publicatie een resterende looptijd hebben van zes maanden of meer, en wel vanaf het moment van publicatie op de website.
 4. Alle informatie op de websites van LIFEMEDIATION.NL is onder voorbehoud van wijzigingen in het opleidingsprogramma en van trainings-/opleidingsprijs, data en locatie (zie ook Inschrijving, toelating en deelname).
Versie 2023-1

Kies voor kwaliteit

Een opleiding tot MfN Mediator is een investering, niet alleen in geld, maar ook in je toekomstige carrière. Daarom is het belangrijk dat je kiest voor een goede en betrouwbare opleider. Lifemediation biedt een praktijkgerichte opleiding, gericht op ontwikkelen van de vaardigheden voor het succesvol starten van je eigen praktijk.

Tablet

Vraag onze GRATIS studiegids aan

Scroll naar boven

Schrijf je in en

Ontvang de laatste informatie over Mastereclasses
en PE punten

Aanvragen Studiegids

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.